Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació: 

NEUS DEL VALIRA, S.A., [d’ara endavant PAL ARINSAL], és el titular del portal Web palarinsal.com i els seu subdominis, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), NRT A706067F, Inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic : info@grandvaliraresorts.com

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

 

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per PAL ARINSAL, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

PAL ARINSAL no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i PAL ARINSAL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de palarinsal.com i els seu subdominis, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web palarinsal.com i els seu subdominis com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS 

PAL ARINSAL fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web. 

PAL ARINSAL adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

PAL ARINSAL no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, PAL ARINSAL tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de PAL ARINSAL.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de PAL ARINSAL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de PAL ARINSAL.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per PAL ARINSAL. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de PAL ARINSAL,no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” palarinsal.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de PAL ARINSAL, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de PAL ARINSAL.

 

COMPRA ONLINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a PAL ARINSAL pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

PAL ARINSAL mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a PAL ARINSAL, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  PAL ARINSAL, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  PAL ARINSAL, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per PAL ARINSAL, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

PAL ARINSAL utilitza el domini “palarinsal.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: palarinsal.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “PAL ARINSAL” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del PAL ARINSAL.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça info@grandvaliraresorts.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpd@grandvaliraresorts.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

Política de Privacitat  

RESPONSABLE 

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de NEUS DEL VALIRA, S.A., [d’ara endavant PAL ARINSAL], amb domicili social a Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), NRT A706067F, Inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.


S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l'elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d'acord amb la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@grandvaliraresorts.com indicant a l'assumpte "Baixa de la llista de distribució".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica: dpd@grandvaliraresorts.com, indicant en l'assumpte "Protecció de dades".

 

POLÍTICA

PAL ARINSAL està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa els usuaris de palarinsal.com i els seus subdominis, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s'informa que PAL ARINSAL, ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercir els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei qualificada 29/2021, per mitjà del present document, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. 

PAL ARINSAL procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.


PAL ARINSAL, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornada al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercit, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament d'aquestes.

 

CANVI DE NORMATIVA

PAL ARINSAL, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol pregunta, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@grandvaliraresorts.com

Política de Cookies

Informació addicional 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  RGPDUE 2016/679 I LQPD 29/2021 Informació addicional
 

RESPONSABLE

Identitat del responsable del tractament:

NEUS DEL VALIRA, S.A.

A706067F
Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

+376 891 818 

info@grandvalira.com

Contacte del DPD: dpd@grandvaliraresorts.com

 

REPRESENTANT UE

Identificació i contacte del representant UE:

Mallafrè Consultors, SL.U.

e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat

 

FINALITAT

Descripció de la finalitat del tractament: Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Decisions automatitzades: L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

 

LEGITIMACIÓ

Bases jurídiques de tractament: Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679 i a la LQPD 29/2021.

 

DESTINATARIS

Destinataris de la cessió: Les dades recollides es comunicaran a les empreses que s’indiquen a continuació, per a fins determinats, atenent a l’estricte compliment de les normatives internes de Protecció de Dades:

 

SAETDE, S.A.

C/ Prat de la Creu 59, 5 Pis Esc. B

AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra) 

NRT A700071W

e-mail dpd.saetde@grandvalira.com

 

ENSISA, S.A.

Pàrquing del Tarter s/n, Edifici Obac

AD100 EL TARTER-CANILLO (Principat d’Andorra) 

NRT A700159E

e-mail dpd@soldeu.ad

 

SOCIETAT EXPLOTADORA DEL CAMP DE NEU ORDINO ARCALÍS, SOCIETAT ANÒNIMA (SECNOA, SA)

Edf. l'Hortell - Arcalís

AD300 ORDINO (Principat d’Andorra)

NRT A075524C

+376 739 600

E-mail dpd@ordinoarcalis.com

 

SETAP 365, S.A.

Edifici de serveis d’Ensisa

El Tarter AD100 CANILLO (Principat d’Andorra)

NRT A716174A

+376 890 500

E-mail dpd@soldeu.ad

 

ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (EMAP)

Edifici el Planell

Pal La Massana (Principat d’Andorra)

NRT A706313Y

+376 878 001

E-mail dpd@palarinsal.ad

 

Transferències internacionals de dades: Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679 i l’art.44 de la LQPD 29/2021.

Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i la LQPD 29/2021 i que ofereixin les garanties suficients.

 

DRETS 

Exercici de drets: L'interessat podrà exercir els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i la LQPD 29/2021  i que són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@grandvaliraresorts.com acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats els seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l'APDA: http://www.apda.ad/  Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).